Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes van en alle overeenkomsten met Are Agency (KBOnummer BE 0699.758.196), hierna “Are Agency”, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op Are Agency, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Are Agency aanvaard.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST & INSPANNINGSVERBINTENIS

2.1 Een overeenkomst tussen Are Agency en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door een bevestiging van de klant via e-mail of Facebook (Messenger) of na het verzoek om de werkzaamheden te starten.

2.3 De klant is steeds verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Are Agency geleverde diensten en werken.

2.3 Alle wijzigingen of extra diensten, al dan niet in lijn van maar niet inclusief de offerte, worden uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

2.4 Reis- en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

ARTIKEL 3. BESTELLING

3.1 Elke bestelling is een aanvaarding door de klant of opdrachtgever van onze algemene voorwaarden en slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten en zijn e-mails zijn voor hem bindend.

3.2 Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, conform artikel 1120 van het Burgerlijk Wb, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

ARTIKEL 4. ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST EN/OF BESTELLING

4.1 De annulatie van de overeenkomst en/of bestelling door de klant is enkel mogelijk zolang Are Agency haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 250 EUR.

4.2 Elke overeenkomst met een maandelijks wederkerend bedrag heeft een initiële duurtijd van twaalf maanden en wordt daarna steeds per zes maanden verlengd, maar is opzegbaar ten minste één maand voor het einde van de huidige verbintenis.
4.3 Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1 De verbintenissen aangegaan door Are Agency betreffen inspannings-/middelenverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief. Dit wil zeggen dat de datum van levering slechts als aanwijzing wordt opgegeven, maar dat deze Are Agency niet bindt. Vertraging in levering geeft de klant geen recht op schade-vergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeen-gekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID & RISICO

6.1 Voor bepaalde diensten werkt Are Agency samen met gespecialiseerde partners (oa. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprake-lijkheid van deze partners zijn steeds opvraagbaar.

6.2 Op vraag van de klant kan Are Agency het beheer overnemen van diensten of een platform die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. Are Agency is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

6.3 Op vraag van de klant kan Are Agency zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de klant of een derde partij. Are Agency is niet verant-woordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

6.4 De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren en vrijwaart Are Agency voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

6.5 De diensten met betrekking tot websiteontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de klant voor testen worden aangeboden. Na de ontwikkeling voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht van de klant na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door Are Agency additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

6.6 De klant erkent uitdrukkelijk dat Are Agency enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van Are Agency.

6.7 Are Agency kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Are Agency zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van informatie of gegevens, etc., welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Are Agency of een, al dan niet externe, aangestelde.

6.8 In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedrag van de laatste maand van de verbintenis of het factuurbedrag voor de ontwikkeling van de website, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, dit steeds naar vrije keuze van Are Agency. De totale aansprakelijkheid van Are Agency zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Are Agency werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat betreft diensten afkomstig van leveranciers, aanvaardt Are Agency geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

6.9 Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Are Agency, aanspraken op schadevergoedingen daaronder inbegrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

6.10 Are Agency verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Are Agency zijn inspannings-/middelenverbintenissen. Are Agency is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.11 Are Agency kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

6.12 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Are Agency bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Are Agency is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten hun wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het electrici-teitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het communicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosting of sociale media,…

7.2 De klant erkent dat wat betreft ontwikkeling in welke vorm ook, door Are Agency, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van soft- en hardware) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service,..) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Bovendien erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Onder intellectuele eigendomsrechter wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening, model, octrooien, octrooien, domeinnamen,  knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2 Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven zijn eigendom.

8.3 Alle rechten op werken die door Are Agency zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van Are Agency.

8.4 De partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie, etc… niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Are Agency ontwikkelde websites.
8.5 Are Agency heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toe-gestaan zonder voorgaande toestemming van Are Agency het resultaat zonder vermelding van naam van Are Agency openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.6 Na het voltooien van de opdracht hebben nog de klant nog Are Agency jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 9. BETALINGSMODALITEITEN

9.1 Al onze facturen zijn, zonder korting, in hun geheel betaalbaar op vervaldag en op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen.

9.2 Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, om de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.

9.3 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van een factuur geldt als volledige aanvaarding van die factuur.

9.4 Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijke forfaitaire schadebeding van 15 % met een minimum van 100 EUR.

9.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

  1. KLACHTEN

10.1 Alle klachten, alsook opmerkingen en beperkingen in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden, dienen door de klant op straffe van verval binnen de 8 dagen per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden opgestuurd naar de maatschappelijke  zetel van onze firma.

10.2 Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalings-verplichting.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN EN RECHTSMACHT

11.1 Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen.

11.2 Tussen Are Agency en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, die direct of indirect betrekking hebben op de werkzaamheden of onderwerpen die voorwerp zijn van discussie, zijn onderworpen aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.